diethyl 2-phenyl-2-(2-pyridylmethyl)malonate hydrochloride

diethyl 2-phenyl-2-(2-pyridylmethyl)malonate hydrochloride