3-nitro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyridine

3-nitro-2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyridine