2-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide

2-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide