2-benzoyl-3h-benzo[f]chromen-3-one

2-benzoyl-3h-benzo[f]chromen-3-one