2-[(4-phenoxyphenyl)carbamoyl]benzoic acid

2-[(4-phenoxyphenyl)carbamoyl]benzoic acid