4-chloro-N-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide

4-chloro-N-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzamide