1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-(2-pyridinyl)piperazine

1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-(2-pyridinyl)piperazine