4-[2-(4-chlorophenyl)ethenyl]pyridine

4-[2-(4-chlorophenyl)ethenyl]pyridine