(Z)-3-(4-methoxyphenyl)-2-(4-nitrophenyl)prop-2-enenitrile

(Z)-3-(4-methoxyphenyl)-2-(4-nitrophenyl)prop-2-enenitrile