4-[(2-FLUOROPHENYL)METHYLENE]-2-PHENYLOXAZOL-5(4H)-ONE

4-[(2-FLUOROPHENYL)METHYLENE]-2-PHENYLOXAZOL-5(4H)-ONE