5-(2-Fluoro-benzylsulfanyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine

5-(2-Fluoro-benzylsulfanyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine