Benzoic acid, 4-(benzoyloxy)-, phenylmethyl ester

Benzoic acid, 4-(benzoyloxy)-, phenylmethyl ester