ethyl 4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]benzoate

ethyl 4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]benzoate