5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-hydrothiopheno[2,3-d]pyrimidin-4-one

5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-hydrothiopheno[2,3-d]pyrimidin-4-one