4H-1-Benzopyran-4-one, 6-(benzoyloxy)-2-phenyl-

4H-1-Benzopyran-4-one, 6-(benzoyloxy)-2-phenyl-