3-(4-chlorophenyl)-7-ethoxychromen-4-one

3-(4-chlorophenyl)-7-ethoxychromen-4-one