5,7-dimethyl-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5,7-dimethyl-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine