1,2,4-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-phenyl-

1,2,4-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-phenyl-