ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]benzoate

ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]benzoate