ethyl 2-[2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl]acetate

ethyl 2-[2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl]acetate