1-[4-(diethylamino)phenyl]-3-phenylurea

1-[4-(diethylamino)phenyl]-3-phenylurea