N-[(2-methoxyphenyl)carbamothioyl]-2,2-dimethylpropanamide

N-[(2-methoxyphenyl)carbamothioyl]-2,2-dimethylpropanamide