5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-amine

5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-amine