N-(2,6-diethylphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2,6-diethylphenyl)-4-nitrobenzamide