4-chloro-N-(3,4-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(3,4-dimethylphenyl)benzenesulfonamide