methyl 3-(benzoylamino)benzoate

methyl 3-(benzoylamino)benzoate