N-(4-fluorophenyl)-2-(3-phenylpropanoyl)hydrazinecarbothioamide

N-(4-fluorophenyl)-2-(3-phenylpropanoyl)hydrazinecarbothioamide