2-(benzylsulfanyl)-6-methylpyrimidin-4-ol

2-(benzylsulfanyl)-6-methylpyrimidin-4-ol