2-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(4-fluorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole