4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl](methyl)amino}benzoic acid

4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl](methyl)amino}benzoic acid