6-methyl-2-[(2-methylphenyl)amino]pyrimidin-4(3H)-one

6-methyl-2-[(2-methylphenyl)amino]pyrimidin-4(3H)-one