ethyl 4-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate

ethyl 4-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate