(4-Ethoxy-phenyl)-naphthalen-2-ylmethylene-amine

(4-Ethoxy-phenyl)-naphthalen-2-ylmethylene-amine