2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine

2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine