N1-(4-methoxyphenethyl)-4-nitrobenzamide

N1-(4-methoxyphenethyl)-4-nitrobenzamide