N-(2-ethylphenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(2-ethylphenyl)-3-phenoxypropanamide