N-(2,4-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(2,4-dimethylphenyl)-3-phenoxypropanamide