N-(4-methylphenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(4-methylphenyl)-3-phenoxypropanamide