methyl 4-(3-phenoxypropanoylamino)benzoate

methyl 4-(3-phenoxypropanoylamino)benzoate