N-(2-fluorophenyl)-3-phenoxypropanamide

N-(2-fluorophenyl)-3-phenoxypropanamide