1-[(4-chlorobenzyl)sulfonyl]azepane

1-[(4-chlorobenzyl)sulfonyl]azepane