2-Amino-5-(4-fluorobenzylthio)-1,3,4-thiadiazole

2-Amino-5-(4-fluorobenzylthio)-1,3,4-thiadiazole