4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide