Benzene, 1-[(4-chlorophenyl)thio]-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-

Benzene, 1-[(4-chlorophenyl)thio]-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-