2-(4-methylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-amine

2-(4-methylphenyl)-1,3-benzoxazol-5-amine