4-chloro-N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide