2-(4-chlorophenyl)-2H-1,2,3-benzotriazol-5-amine

2-(4-chlorophenyl)-2H-1,2,3-benzotriazol-5-amine