2-Phenyl-2H-benzotriazol-5-ylamine

2-Phenyl-2H-benzotriazol-5-ylamine