3-(5,7-dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline

3-(5,7-dimethyl-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline