3-(6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline

3-(6-methyl-1,3-benzoxazol-2-yl)aniline